50,000 تومان 30,000 تومان

در بخشی از کتاب می خوانیم: ” اگر ما در قرن سیزدهم زندگی می کردیم، آن ها از من به عنوان یک دلقک درباری نام می بردند و حتی کاردینال ها هیچ دخالتی در امر ازدواج من و ماری نمی کردند و به راحتی با هم ازدواج می کردیم. متاسفانه در قرن بیستم، هر کاتولیکی برای منصرف کردن ماری از ازدواج با من و ناراحت کردن وجدان او در تلاش است و کاری می کند که ماری به من پشت کند؛ فقط به این دلیل که ازدواج ما باید در یک تکه کاغذ پاره ثبت می شد”.